Kemeret eo bet hiziv ur foto war ar porzh gant ar skolajidi hag izili ar skipailh gwisket e roz evit Here Roz. Pal Here Roz 'zo lakaat war wel krign-bev ar vronn. Aozet eo bet diwar goulenn ar skolajidi. 

 

Degemer