Setu ! Prenet eo kilometr ar skolaj !

An niverenn 893 an hini eo, d'ar 24 a viz Mae 'vo, da 9e08

Bec'h dezhi !

Degemer